Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma säilyi lähes entisellään

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski maaliskuussa 61,7 miljardista eurosta 61,6 miljardiin euroon. Pääomien lasku johtui 21,8 miljoonan euron negatiivisista nettomerkinnöistä sekä 62,2 miljoonan euron negatiivisesta markkinakehityksestä.

Osakerahastoista lunastettiin pääomia maaliskuussa 338,8 miljoonaa euroa. Pääomia poistui erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, mikä näkyi yhteensä 187,8 miljoonan euron negatiivisina nettomerkintöinä. Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot, joihin sijoitettiin 42 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoista nostettiin pääomia maaliskuussa yhteensä 279 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa, 33,5 miljoonaa euroa, keräsivät globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot. Pitkän koron rahastoista varoja lunastettiin eniten euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, joissa negatiiviset nettomerkinnät olivat yhteensä 171,8 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 422,3 miljoonaa euroa. Pienempiriskisiin rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin pääomia 317,1 miljoonaa euroa ja muihin lyhyen koron rahastoihin 89 miljoonaa euroa.

Maaliskuun Rahastoraportilla lyhyen koron rahastojen luokittelu muuttui vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n ohjeistusta. Lyhyen koron rahastot jaetaan nyt kahden luokan asemasta kolmeen luokkaan, joissa uutena on pieniriskisin käteisrahastojen luokka.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin maaliskuussa 37,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot puolestaan (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät uusia pääomia 136 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka maaliskuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Siihen kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 19 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma – luokan rahastot (Sharpe 2,7). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 10,7 prosentin vuotuisella tuotolla.

Lisätiedot:
johtaja Markku Savikko, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209, 0400 405 236