Uutta pääomaa sijoitusrahastoihin 47 miljoonaa euroa elokuussa

Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot keräsivät yhteensä 47 miljoonaa euroa uusia sijoituksia elokuussa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin supistui heinäkuusta noin 450 miljoonaa euroa ja oli kuun lopussa 70,5 miljardia euroa. Pääoman negatiiviseen arvonkehitykseen vaikutti etenkin korkorahastojen arvojen lasku, joka oli seurausta muun muassa valtioiden pitkien velkapapereiden korkojen noususta. Myös keskeiset osakekurssit laskivat elokuun aikana. Tämä vaikutti negatiivisesti osakerahastojen pääomien kehitykseen.

Elokuun hieman heikommasta markkinakehityksestä huolimatta Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettomerkinnät pysyivät positiivisina. Eniten pääomaa keräsivät osakerahastot. Niihin sijoitettiin uutta rahaa yhteensä 281 miljoonaa euroa. Korkorahastoista sen sijaan lunastettiin pääomia.

Yhdysvaltojen keskuspankin ilmoitus elvytyksen asteittaisesta vähentämisestä on hermostuttanut markkinoita kesän aikana. Elokuussa keskeiset osakekurssit Yhdysvalloissa laskivat hiukan. Myös kehittyvien markkinoiden osakekurssit ovat heikentyneet elvytyksen lopetuspuheiden vuoksi, koska monet kehittyvät markkinat ovat haavoittuvia ylimääräisen likviditeetin vähetessä. Kehittyvien maiden talouksia painaa myös etenkin Kiinan talouskasvun hidastuminen.

”Keskuspankkien rahapolitiikalla on viime vuosina ollut keskeinen vaikutus osakekurssien kehitykseen. Kevyt rahapolitiikka ei voi jatkua loputtomiin, mutta elvytyksen äkkipysähdykseen ei markkinoilla uskota”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Euroopan taloudessa nähtiin elokuussa useita positiivisia yllätyksiä. Toisella vuosineljänneksellä euroalueen bruttokansantuote kasvoi ja taantuma päättyi virallisesti. Lisäksi teollisuuden ostopäälliköiden indeksi nousi heinäkuussa korkeimmilleen kahteen vuoteen. Euroopan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot keräsivätkin elokuussa selvästi eniten uutta pääomaa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna tuottavin osakerahastoluokka oli suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka, jonka vuosituotto oli keskimäärin 21,6 prosenttia. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,5).

Yritysten pankkirahoitus euroalueella on vaikeutunut merkittävästi. Eurooppalaiset yritykset ovatkin hankkineet yhä suuremman osan rahoituksestaan joukkovelkakirjamarkkinoilta. Korkeariskisiin euromääräisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot keräsivät elokuussa yhteensä 106 miljoonaa euroa uutta pääomaa samalla, kun muista pitkän koron rahastoista tehtiin lunastuksia.
Pitkän koron rahastoissa paras vuosituotto oli euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavalla rahastoluokalla (10,5 %). Kyseinen rahastoluokka on menestynyt parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).