Sijoitustutkimuksen ESG-raportointi vastuullisen sijoittamisen tukena

Erilaiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio, vaikuttavat vahvasti myös yrityksiin. Toisten yritysten toiminnalle nämä trendit tuovat lisää mahdollisuuksia ja potentiaalia, kun taas toisten yritysten nykyiset liiketoimintamahdollisuudet rajoittuvat – tai jopa estyvät. ESG-tekijät (Environmental, Social ja Governance), eli yrityksen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hyvä hallintotapa mittaavatkin yrityksen vastuullisuutta eri osa-alueilla.

ESG- eli vastuullisuusnäkökohdat mietityttävät yhä useampaa yhteisösijoittajaa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sijoitusten välttäminen sijoittajan arvojen vastaisiin yhtiöihin tai toimialoihin, vastuullisuusanalyysin yhdistäminen sijoitusprosessiin salkun tuotto-riskisuhteen parantamiseksi tai vaikuttaminen tärkeiksi koettuihin teemoihin. Tavoitetta kohti voidaan pyrkiä monella eri tavalla, mutta jotta vastuullisuus ei jäisi pelkän puheen tasolle, tarvitaan objektiivista arviointia: olemmeko matkalla tavoitteeseen, vai jonnekin muualle? Tavoitteeseen pääsyssä auttaa jatkuva vastuullisuusnäkökohtien seuranta.

Perinteinen sijoitussalkun tuotto- ja riskiraportointi toimii tukena sijoitusprosessille. Jatkuvan seurannan avulla sijoittaja valvoo sijoitussuunnitelman toteutumista, sijoitustoiminnan onnistumista ja ulkopuolisia varainhoitajia. Sijoittajalla on tavoite, johon pyritään määritellyllä strategialla ja matkasta kohti tavoitetta raportoidaan. Sijoitussalkun vastuullisuusominaisuuksien seuranta on verrattavissa perinteiseen tuottojen ja riskien seurantaan sekä raportointiin: jos sijoittajalla on vastuullisuustavoite, johon pyritään määritellyllä strategialla, pitää strategian toteutusta ja tavoitteeseen pääsyä pystyä seuraamaan jatkuvasti. Ilman raportointi- ja seurantatyökaluja on riskinä, että vastuullisuus jää merkityksettömäksi lauseeksi sijoitussuunnitelmaan, eikä sijoittajan vastuullisuustavoite toteudu.

Sijoittajat seuraavat koko sijoitussalkkunsa tuottoja ja riskejä päivittäin, viikoittain tai ainakin kuukausittain. Sijoittajille tuskin koskaan riittäisi, että salkun tuotosta saataisiin analyysi kerran vuodessa: vaikka salkku olisi passiivinen ja suurikaan rysäys markkinoilla ei aiheuttaisi toimenpiteitä, tuottojen ja riskien läpinäkymättömyys ei tule kyseeseen varsinkaan yhteisösijoittajilla. Yhteisösijoittajilla on usein monia sidosryhmiä, joita sijoitustavoitteiden toteutuminen ainakin jollain tasolla kiinnostaa. Jatkuvan seurannan tärkeys on samankaltainen sijoitussalkun vastuullisuusasioissa: jos halutaan laskea salkun hiili-intensiteettiä, vähentää salkun ESG-riskeille altistumista ja parantaa näiden riskien hallintaa tai välttää sijoituksia tiettyyn toimialaan, kannattaa näitä salkun ominaisuuksia seurata jatkuvasti, eikä vain vuositasolla. Näin varmistetaan vastuullisuusstrategian toteutuminen ja ainakin helpotetaan vastuullisuustavoitteisiin pääsyä.

Sijoittajilla on erilaisia vastuullisuustavoitteita ja toimintatavat tavoitteisiin pääsemiseksi vaihtelevat. Vastuullisuusasioissa saatetaan myös ohittaa kokonaisuus ja sukeltaa hyvinkin syvälle erilaisten mittarien ja faktorien maailmaan. Jatkuvan seurannan tärkeys kuitenkin korostuu jatkuvasti sekä koko sijoitussalkun osalta että yksittäisten sijoituskohteiden osalta.

Suomen Sijoitustutkimus pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla sijoittajille laadukasta sijoitussalkun vastuullisuusraportointia koko salkun, salkun osan ja yksittäisen sijoituskohteen tasolla. Raportointi tuotetaan tuotto- ja riskiraportoinnin yhteydessä, jolloin sijoittajalla on jatkuvasti kattava kuva sijoitussalkkunsa vastuullisuusominaisuuksista.