Suomen Sijoittajapalvelut Oy laajentaa omistajapohjaansa

Sijoitustutkimuksen ja Sijoitusakatemian emoyhtiö Suomen Sijoittajapalvelut Oy on tehnyt yritysjärjestelyn, jonka avulla yhtiö laajentaa omistajapohjaansa uusilla omistajayrittäjillä. Yritysjärjestelyn avulla Sijoittajapalvelut saa uusia mahdollisuuksia tarjota asiakkaitaan hyödyttäviä palveluita Suomessa sekä laajentaa toimintaansa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Osana yritysjärjestelyä Sijoittajapalvelut on kutsunut uusiksi osakkaikseen kuusi pitkään yhtiöryhmän palveluksessa toiminutta avainhenkilöään. Avainhenkilöiden osakkuus rakentaa yrityksestä entistä sitoutuneemman tiimin, mikä takaa asiakkaille palveluiden saumattoman jatkuvuuden ja ensiluokkaisen asiakaspalvelun. Uusille työntekijäosakkaille osakkuus antaa entistä paremman mahdollisuuden kehittyä omilla urillaan ja sitoutua yrityksen kehittämiseen asiakkaiden hyväksi myös jatkossa.

Lisäksi Sijoitustutkimus-ryhmä on laajentanut omistuspohjaansa Pohjoismaihin, ja jatkossa yrityksen apuna on ruotsalaisen Söderberg & Partners Ab:n vahva osaaminen. Söderberg & Partners on Sijoitustutkimus-ryhmän vähemmistöosakas, vanhat henkilöosakkaat omistavat edelleen enemmistön ja jatkavat yrityksen palveluksessa totuttuun tapaan. Omistajapohjan muutosten yhteydessä Sijoitustutkimus-ryhmän perustajaosakas Jussi Kanerva on nimitetty ryhmän toimitusjohtajaksi. 

17 vuoden historiamme aikana Sijoittajapalvelut-ryhmä on laajentanut palvelutarjontaansa kotimaisille rahoitusalan toimijoille markkinasyklien yli katsovalla kestävällä tavalla. Olemme tehneet yritysjärjestelyjä ja avanneet uusia liiketoimintoja palvelu- ja asiakaslähtöisesti. Olemme ylpeitä jatkaessamme traditiota Söderberg & Partnersin kanssa tehdyllä järjestelyllä, joka mahdollistaa pitkäaikaisten avainhenkilöidemme kutsumisen osakkaaksi, uusia mahdollisuuksia laajentaa palvelutarjontaamme sekä avaa toimintamahdollisuuksia Suomen rajojen ulkopuolella, sanoo Kalle Kauppila, Suomen Sijoittajapalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Kalle Kauppila, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Sijoittajapalvelut Oy

kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

Puh. 050 524 2352

Posted in Uutinen | Comments Off on Suomen Sijoittajapalvelut Oy laajentaa omistajapohjaansa

Puolivuotiskatsaus 2021

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sijoittajia mietitytti paluu normaalimpaan yhteiskuntaan ja mitä se tarkoittaa eri omaisuuslajeille. Erityisesti markkinoilla herätti huolta inflaatio ja sitä mahdollisesti seuraava korkotason nousu. Keskuspankit viestivät yleisesti, että mahdollinen inflaatio tulee olemaan vain väliaikaista – monet sijoittajat kuitenkin pelkäävät, että jos inflaatio lähtee voimakkaaseen nousuun tai onkin pidempiaikaista, eivät keskuspankit pysty sitä hallitsemaan.

Helmikuun lopussa sijoittajat alkoivat huolestua, että keskuspankit ja etenkin Fed joutuvat kiristämään rahapolitiikkaa ennakoitua nopeammin. Tämä johti korkojen nousuun, joka jatkui Euroopassa tasaisena aina toukokuun puoleen väliin saakka. Korkojen nousun myötä sijoittajien tuotot korkomarkkinoilta jäivät ensimmäisen vuosipuoliskon osalta yleisesti hyvin laihoiksi. Vain heikomman luottoluokituksen high yield -yrityslainaindeksit olivat pääsääntöisesti plussalla vuoden alusta lukien.

Osakemarkkinoilla alkuvuosi oli erinomainen ja lähes kaikki yleisimmät osakeindeksit tuottivat kaksinumeroisia lukuja vuoden alusta lukien. Globaali osakeindeksi MSCI World tuotti +16,7 % ja Helsingin pörssin indeksi peräti +19,5 %. Globaalisti eri toimialoista tuotti parhaiten energiasektori öljyn hinnan nousun myötä sekä rahoitusala, jonka katsotaan hyötyvän korkojen noususta.

Sijoitustutkimuksen raportoinnin piirissä olevien suomalaisten yhteisösijoittajien keskimääräinen koko sijoitussalkun tuotto oli vuoden 2021 ensimmäiseltä puolikkaalta +8,5 %. Osakesalkun tuotto oli keskimäärin +15,7 % ja korkosalkun keskimääräisessä tuotossa päästiin plussan puolelle +0,7 %. Yhteisösijoittajien salkkujen alaomaisuuslajien tuotoissa ykkössijan jakoivat suomalaiset ja pohjoisamerikkalaiset osakkeet tuotolla +18,5 %. Heikoiten tuottanut alaomaisuuslaji oli valtionlainat, joiden osalta keskimääräinen tuotto jäi -2,4 %: in.

Vuoden 2020 lopussa osakemarkkinoilla alkanut rotaatio kasvuosakkeista arvo-osakkeisiin jatkui alkuvuodesta 2021. YTD-tuottoero MSCI:n arvo-osakkeiden indeksin hyväksi verrattuna kasvuosakeindeksiin oli parhaimmillaan toukokuussa noin 12 %-yksikköä. Kesäkuun aikana sijoittajat kääntyivät kuitenkin jälleen kasvuosakkeiden puoleen ja tuottoero oli kesäkuun lopussa enää 3 %-yksikköä arvoindeksin hyväksi. Arvo-osakkeiden YTD-tuotto kesäkuun lopussa oli noin +17 % ja kasvuosakkeiden +14 %.

Useiden raaka-aineiden hinnat olivat alkuvuonna jyrkässä nousussa maailmantalouden elpyessä. Esimerkiksi vuoden alusta raakaöljyn hinta oli noussut kesäkuun päätteeksi noin +50 %, maakaasun +45 %, maissin +40 % ja kuparin +25 %. Syitä raaka-aineiden hintojen nousulle on löydetty mm. länsimaiden suurista elvytyspaketeista, Kiinan kysynnän kasvusta ja toimitusketjujen häiriöistä.

 

 

Posted in blog, Uutinen | Comments Off on Puolivuotiskatsaus 2021

Riskien arviointi ja seuranta

Sijoitussalkun riskien arviointi ja seuranta on tärkeä osa sijoittamista. Suomen Sijoitustutkimus tarjoaa asiakkailleen heidän tarpeidensa mukaisesti räätälöityjä työkaluja koko sijoitusomaisuuden riskien seurantaan.

Sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä, ja korkeampaa tuottoa hakevan sijoittajan sijoitussalkku sisältää lähtökohtaisesti myös enemmän riskejä. Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa tulee tarkkaan miettiä ja määrittää omat tuotto- ja riskitavoitteet. Sijoitusten hajauttaminen on tärkeä, ellei jopa tärkein, tekijä salkun riskinhallinnassa ja se voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Tärkein osa on omaisuusluokkien välillä tehtävä hajautus (allokaatiovalinta): allokaatiolla tarkoitetaan sijoitussalkun pääomien jakautumista eri omaisuusluokkien kesken, ja allokaatiojakaumalla määritetään pitkälti koko sijoitussalkun odotettu tuotto- ja riskitaso. Hajautus on tärkeä ottaa huomioon myös omaisuusluokkien sisällä, jolloin yksittäisen omaisuusluokan sisällä ilmeneviä riskejä saadaan hajautettua; osakepuolella hajautus suoritetaan yleensä maantieteellisesti ja sektorihajautuksella, korkosijoituksissa luottoluokitukset ovat yksi tärkeimmistä muuttujista.

Kun sijoitussuunnitelma on laadittu ja pääoma on sijoitettu markkinoille, on tärkeää, että salkun riskejä seurataan säännöllisesti, jotta riskit pysyvät sijoittajalle sopivalla tasolla, ja salkku noudattaa sijoitussuunnitelmassa määriteltyjä rajoitteita. Salkun menestystä mitatessa ei pidä ainoastaan keskittyä tuottoon vaan myös salkun riskiin, eli mihin ”hintaan” sijoittaja on tuottonsa saanut. Tähän tarvitaan erilaisia mittareita, joiden avulla voidaan tarkastella, mikä on toteutuneen tuoton ”hinta”.

Salkun riskejä kuvaavia tunnuslukuja löytyy monia. Yksi yleisimmistä tunnusluvuista on volatiliteetti, joka on tilastollinen mittari tietyn sijoituksen tai salkun tuoton heilunnalle (tuoton keskihajonta). Useimmissa tapauksissa korkeampi volatiliteetti tarkoittaa riskipitoisempaa sijoitusta tai salkkua. Volatiliteetti on myös komponentti, jota käytetään useiden muiden riskitunnuslukujen laskennan taustalla.

Toinen yleisesti käytetty riskimittari on VaR-luku (Value at Risk). VaR-luvulla pyritään vastaamaan kysymykseen, kuinka paljon salkun arvosta voidaan menettää erittäin huonona vuotena (tai muulla määritetyllä aikajaksolla) tietyllä luottamustasolla.  VaR-luvun suuruuteen vaikuttavat sijoitussalkussa olevien omaisuuslajien volatiliteetti, omaisuuslajien väliset korrelaatiot ja sijoitusjakauman painot sekä valittu aikaperiodi ja luottamustaso. Mitä suurempi on salkun omaisuuslajien volatiliteetti ja mitä suuremmalla painolla salkussa on korkeamman volatiliteetin omaisuuslajeja (esimerkiksi osakesijoituksia), sitä suurempi VaR-luku on.

Tarvitaan myös tunnuslukuja, jotka mittaavat salkun tuottoja suhteessa otettuun riskiin. Sharpen luku on yleisesti käytetty tunnusluku, joka kertoo, miten hyvin sijoitus tai salkku on tuottanut suhteessa riskiinsä. Sharpe lasketaan sijoituksen tuoton ja riskittömän tuoton välisenä erona jaettuna sijoituksen keskihajonnalla (volatiliteetilla).  Sharpe edustaa lisätuottoa, jonka sijoittaja on saanut per otettu lisäriski (volatiliteettiprosentti): mitä suurempi salkun Sharpen luku on, sitä parempi tuotto-riski-suhde salkulla on aikajaksolla ollut.

Salkun riskien tiedostaminen ja seuranta on erittäin tärkeä osa menestyksellistä salkunhoitoa. Sijoittaminen kannattaa tehdä suunnitellusti, jolloin turhien riskien ottaminen voidaan minimoida. Riskien arviointiin ja seurantaan löytyy paljon tunnuslukuja sekä työkaluja ja niitä kannattaa aktiivisesti hyödyntää.

Posted in blog, Uutinen | Comments Off on Riskien arviointi ja seuranta

Suomalaisten yhteisösijoittajien vuoden 2021 ensimmäinen kvartaali: salkun keskimääräinen tuotto +4,0 %

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla markkinoita on heiluttanut muun muassa rokotusten käyttöönoton lisääntyminen maailmanlaajuisesti ja toisaalta myös rokotusten käyttöönoton hitaus, tiukennetut rajoitustoimet, odotukset elvytyspaketista sekä pelot rahapolitiikan kiristymisestä.

Suomalaisten yhteisösijoittajien salkkujen keskimääräinen tuotto vuoden 2021 alusta oli kuitenkin maaliskuun lopussa plussan puolella +4,0 %. Osakesalkkujen keskimääräiseksi tuotoksi muodostui +8,4 % ja korkosalkkujen keskimääräinen tuotto jäi hieman miinukselle -0,1 %. Parhaiten menestynyt omaisuuslaji yhteisösijoittajien salkussa oli 2021 ensimmäiseltä kvartaalilta Pohjois-Amerikka -osakkeet tuotolla +10,9 % (S&P 500 +10,7 %). Heikoiten menestynyt omaisuuslaji oli kehittyvien markkinoiden lainat, joiden tuotto jäi keskimäärin -2,5 %:iin.

Yhteisösijoittajien keskimääräinen tuotto 12 kuukauden periodilta (31.3.2021 tilanteesta) ylsi jopa +22,4 %:iin, kun koronakriisin pohjilta oli tultu vuoden verran ylös päin.

Sijoitustutkimuksen Vertailuraportti on ainutlaatuinen kuukausittainen julkaisu, jonka kautta suomalaisten yhteisösijoittajien on mahdollista verrata oman sijoitussalkkunsa tuottoja, riskejä ja sijoitusjakaumaa muihin kotimaisiin yhteisösijoittajiin. Raportille sisällytetyn sijoitusvarallisuuden määrä on yli 15 miljardia euroa ja se kattaa yli 100 suomalaisen yhteisösijoittajan salkut.

Posted in blog, Uutinen | Comments Off on Suomalaisten yhteisösijoittajien vuoden 2021 ensimmäinen kvartaali: salkun keskimääräinen tuotto +4,0 %

Sijoitustutkimus apuna sijoitussuunnitelman laadinnassa

Menestyksekäs sijoitustoiminta perustuu suunnitelmallisuuteen. Ajan saatossa sekä me että asiakkaamme olemme huomanneet, että sijoitustoiminnan tavoitteiden ja riskirajojen sekä muiden keskeisten toimintatapojen kirjaaminen helpottaa reagointia ja nopeuttaa sijoittajan päätöksentekoa. Viime vuosi markkinaliikkeineen sai monet sijoittajat pohtimaan, onko sijoitustoimintaa ohjaava dokumentaatio ajan tasalla. Lisäksi esimerkiksi sijoitustoiminnan vastuullisuuskysymykset korostuvat entisestään. 

Sijoitustutkimukselta saat apua niin sijoitussuunnitelman laadinnassa kuin päivityksessä. Perehdymme tarkkaan sijoittajan sijoitustoimintaan ja haastattelemme sijoittajan edustajat – lopputuloksena sijoittaja saa meiltä ehdotuksen sijoitussuunnitelmasta. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä! 

 

Posted in blog, Uutinen | Comments Off on Sijoitustutkimus apuna sijoitussuunnitelman laadinnassa

Suomen Sijoitustutkimus tarjoaa nyt vaihtoehtoisten sijoitusten raportointia!

Yhteisösijoittajien sijoitussalkuissa perinteisten osake- ja korkosijoitusten rinnalle ovat yleistyneet niin sanotut vaihtoehtoiset sijoitukset ja näistä erityisesti niiden alaluokka pääomasijoitukset. Pääomasijoituskohteita voivat olla esimerkiksi start up -yritykset, kiinteistöt tai erityyppiset erityistilanteet. Pääomasijoituksille tyypillisiä, muista omaisuuslajeista poikkeavia, piirteitä ovat, että niihin sitoudutaan sijoittamaan tietyllä aikavälillä sovittu summa, niiden arvo määritetään harvoin (yleensä kvartaaleittain) ja sijoituksella on ennalta määritetty päättymisvuosi. Toisin sanoen, sijoituksella on tietty elinkaari: Alkuvuosina rahastonhoitaja kutsuu sijoittajalta varoja sijoittaakseen ne tuottoisiin kohteisiin. Tämän jälkeen varojen annetaan tehdä työnsä sijoituskohteissa ja rahastonhoitaja jakaa sijoittajalle varoja takaisin tuottoina ja pääomanpalautuksina, kun sijoitukset tuottavat tai, kun niistä vetäydytään kokonaan pois.

Asiakkaidemme avoinna olevien sitoumusten määrä pääomasijoituksissa on tällä hetkellä lähes 800 miljoonaa euroa. Viidessä vuodessa avointen sitoumusten määrä on kasvanut yli 600 miljoonaa euroa. Pääomasijoitusten määrän kasvaessa salkuissa, niiden ominaispiirteet saattavat kuitenkin aiheuttaa sijoittajille harmaita hiuksia, kun sijoitussalkun kassavirtojen ennustettavuus heikkenee rahastonhoitajan päättäessä sijoittajan puolesta ulos menevistä ja sisään tulevista kassavirroista sijoituksen osalta. Sijoittajan on mietittävä, paljonko avoimia sitoumuksia on jäljellä tällä hetkellä tai kahden vuoden kuluttua? Tämä voi hankaloittaa myös sijoitusallokaation ylläpitämistä sijoitussuunnitelmassa määriteltyjen rajojen sisällä. Paljonko tulisi tehdä uusia sitoumuksia, jotta pysyttäisiin haluttujen rajojen sisällä?

Asiakkaamme ovat painineet edellä mainittujen kysymysten parissa, joten kehitimme sitoumuksellisten sijoitusten seurannan erityistarpeisiin erillisen analyysityökalun vaihtoehtoisille sijoituksille. Työkalumme avulla sijoittaja voi helposti seurata maksamiensa kutsujen, vielä avoimena olevien sitoumusten sekä sijoituksista maksettujen palautusten määriä. Työkalu mahdollistaa myös näille sijoituksille tyypillisten tunnuslukujen, kuten kertoimen (ja sen osien) sekä IRR:n, seurannan sijoituksittain sekä haluttuihin sijoitusluokkiin ryhmiteltynä. Analyysityökaluun voi luoda myös sijoittaja- ja sijoitusspesifit kassavirtaennusteet, jotka auttavat tulevaisuuden kassavirtojen suunnittelussa.

Tunnistatko asiakaskuntamme haasteet omaksesi? Olisiko vaihtoehtoisten sijoitusten työkalusta apua sinun työhösi? Soita tai lähetä sähköpostia ja kysy lisää!

Posted in blog, Uutinen | Comments Off on Suomen Sijoitustutkimus tarjoaa nyt vaihtoehtoisten sijoitusten raportointia!

Poikkeuksellisen vuoden 2020 lopputulos: suomalaisten yhteisösijoittajien salkun keskimääräinen tuotto jopa +5,1 %

Viime vuosi 2020 oli poikkeuksellinen sekä reaali- että sijoitusmaailmassa: vuoteen mahtui pahin globaali pandemia vuosisataan, talouksien mittavat sulkutoimet, osakeindeksien kymmenien prosenttien romahdus, negatiivinen talouskasvu ja ennätysmäinen työttömyyden kasvu.

Kaikesta myllerryksestä huolimatta, suomalaisten yhteisösijoittajien sijoitussalkkujen keskimääräinen tuotto viime vuonna oli 5,1 % (mediaani +4,7 %). Parhaiten tuottanut omaisuusluokka olivat osakkeet, jotka tuottivat sijoittajien salkuissa keskimäärin 8,5 %. Osakeluokista ylivoimaisin oli puolestaan Suomi-osakkeet, ja kotimaisten osakkeiden keskituotto olikin jopa +15,8 % (OMX Helsinki Cap +15,7 %). Heikoiten menestynyt osakeluokka oli eurooppalaiset osakkeet, joiden tuotto jäi keskimäärin +3,7 prosenttiin – Eurooppa-osakkeet olivat myös monen sijoittajan salkussa viime vuonna ainoa tappiota tuottanut omaisuusluokka, ja vain noin puolella Sijoitustutkimuksen Vertailuraportille osallistuvista yhteisösijoittajista Eurooppa-osakesalkku ylsi positiiviseen tuottoon. Korkosalkkujen tuotoksi mitattiin keskimäärin +1,7 %.

Suomalaisen yhteisösijoittajan keskimääräinen sijoitusjakauma vuoden päätteeksi oli seuraavanlainen: 42 % osakesijoituksissa, 32 % korkosijoituksissa, 14 % kiinteistösijoituksissa ja 13 % muissa sijoituksissa. Yhteisösijoittajilla suurin paino (23 %) osakepuolella oli viime vuonna heikoimmin tuottaneissa eurooppalaisissa osakkeissa, mutta toisaalta myös hyvin tuottaneet kotimaiset osakkeet kattavat edelleen keskimäärin neljänneksen sijoittajien osakesalkuista. Korkopuolella valtionlainojen suosio on viime vuosien korkokehityksen myötä laskenut 7 prosenttiin, ja tuottoja haetaan pääasiallisesti yrityslainapuolelta sekä investment grade -lainoista (27 % korkosijoituksista) ja high yield -lainoista (23 % korkosijoituksista). Rahamarkkinasijoitusten keskimääräinen osuus korkosalkuista oli noin kolmannes.

Sijoitustutkimuksen Vertailuraportti on ainutlaatuinen kuukausittainen julkaisu, jonka kautta suomalaisten yhteisösijoittajien on mahdollista verrata oman sijoitussalkkunsa tuottoja, riskejä ja sijoitusjakaumaa muihin kotimaisiin yhteisösijoittajiin. Raportille sisällytetyn sijoitusvarallisuuden määrä on yli 15 miljardia euroa ja se kattaa yli 100 suomalaisen yhteisösijoittajan salkut.

 

 

 

 

 

 

 

Posted in blog, Uutinen | Comments Off on Poikkeuksellisen vuoden 2020 lopputulos: suomalaisten yhteisösijoittajien salkun keskimääräinen tuotto jopa +5,1 %

Sijoitustutkimuksen ESG-raportointi vastuullisen sijoittamisen tukena

Erilaiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio, vaikuttavat vahvasti myös yrityksiin. Toisten yritysten toiminnalle nämä trendit tuovat lisää mahdollisuuksia ja potentiaalia, kun taas toisten yritysten nykyiset liiketoimintamahdollisuudet rajoittuvat – tai jopa estyvät. ESG-tekijät (Environmental, Social ja Governance), eli yrityksen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hyvä hallintotapa mittaavatkin yrityksen vastuullisuutta eri osa-alueilla.

ESG- eli vastuullisuusnäkökohdat mietityttävät yhä useampaa yhteisösijoittajaa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sijoitusten välttäminen sijoittajan arvojen vastaisiin yhtiöihin tai toimialoihin, vastuullisuusanalyysin yhdistäminen sijoitusprosessiin salkun tuotto-riskisuhteen parantamiseksi tai vaikuttaminen tärkeiksi koettuihin teemoihin. Tavoitetta kohti voidaan pyrkiä monella eri tavalla, mutta jotta vastuullisuus ei jäisi pelkän puheen tasolle, tarvitaan objektiivista arviointia: olemmeko matkalla tavoitteeseen, vai jonnekin muualle? Tavoitteeseen pääsyssä auttaa jatkuva vastuullisuusnäkökohtien seuranta.

Perinteinen sijoitussalkun tuotto- ja riskiraportointi toimii tukena sijoitusprosessille. Jatkuvan seurannan avulla sijoittaja valvoo sijoitussuunnitelman toteutumista, sijoitustoiminnan onnistumista ja ulkopuolisia varainhoitajia. Sijoittajalla on tavoite, johon pyritään määritellyllä strategialla ja matkasta kohti tavoitetta raportoidaan. Sijoitussalkun vastuullisuusominaisuuksien seuranta on verrattavissa perinteiseen tuottojen ja riskien seurantaan sekä raportointiin: jos sijoittajalla on vastuullisuustavoite, johon pyritään määritellyllä strategialla, pitää strategian toteutusta ja tavoitteeseen pääsyä pystyä seuraamaan jatkuvasti. Ilman raportointi- ja seurantatyökaluja on riskinä, että vastuullisuus jää merkityksettömäksi lauseeksi sijoitussuunnitelmaan, eikä sijoittajan vastuullisuustavoite toteudu.

Sijoittajat seuraavat koko sijoitussalkkunsa tuottoja ja riskejä päivittäin, viikoittain tai ainakin kuukausittain. Sijoittajille tuskin koskaan riittäisi, että salkun tuotosta saataisiin analyysi kerran vuodessa: vaikka salkku olisi passiivinen ja suurikaan rysäys markkinoilla ei aiheuttaisi toimenpiteitä, tuottojen ja riskien läpinäkymättömyys ei tule kyseeseen varsinkaan yhteisösijoittajilla. Yhteisösijoittajilla on usein monia sidosryhmiä, joita sijoitustavoitteiden toteutuminen ainakin jollain tasolla kiinnostaa. Jatkuvan seurannan tärkeys on samankaltainen sijoitussalkun vastuullisuusasioissa: jos halutaan laskea salkun hiili-intensiteettiä, vähentää salkun ESG-riskeille altistumista ja parantaa näiden riskien hallintaa tai välttää sijoituksia tiettyyn toimialaan, kannattaa näitä salkun ominaisuuksia seurata jatkuvasti, eikä vain vuositasolla. Näin varmistetaan vastuullisuusstrategian toteutuminen ja ainakin helpotetaan vastuullisuustavoitteisiin pääsyä.

Sijoittajilla on erilaisia vastuullisuustavoitteita ja toimintatavat tavoitteisiin pääsemiseksi vaihtelevat. Vastuullisuusasioissa saatetaan myös ohittaa kokonaisuus ja sukeltaa hyvinkin syvälle erilaisten mittarien ja faktorien maailmaan. Jatkuvan seurannan tärkeys kuitenkin korostuu jatkuvasti sekä koko sijoitussalkun osalta että yksittäisten sijoituskohteiden osalta.

Suomen Sijoitustutkimus pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla sijoittajille laadukasta sijoitussalkun vastuullisuusraportointia koko salkun, salkun osan ja yksittäisen sijoituskohteen tasolla. Raportointi tuotetaan tuotto- ja riskiraportoinnin yhteydessä, jolloin sijoittajalla on jatkuvasti kattava kuva sijoitussalkkunsa vastuullisuusominaisuuksista.

Posted in blog, Uutinen | Comments Off on Sijoitustutkimuksen ESG-raportointi vastuullisen sijoittamisen tukena

ESG-tunnusluvut nyt mukana uudistuneella Rahastoraportilla

Suomen virallinen Rahastoraportti uudistuu – myös rahastojen ESG-tunnusluvut nyt käytössäsi

Suomen Sijoitustutkimus on julkaissut vuodesta 2004 lähtien Suomen virallista Rahastoraporttia yhdessä Finanssialan kanssa ja toiminut valtakunnan virallisena rahastotietopankkina. Vuosien varrella Sijoitustutkimus on vastannut muun muassa siitä, että rahastojen tuotto- ja riskiluvut ovat virranneet sujuvasti kymmeniltä koti- ja ulkomaisilta rahastoyhtiöiltä Rahastoraportin loppukäyttäjille, eli teille sijoittajille.

Tänä keväänä Rahastoraportti on uudistunut, ja Rahastoraportti sekä rahastojen vertailun mahdollistava screenaustyökalu ovat ladattavissa verkosta sähköisesti osoitteessa www.sijoitustutkimus.fi. Rahastoraportti kattaa yli 50 koti- ja ulkomaista rahastoyhtiötä sekä 2000 rahasto-osuutta.

Haluamme varmistua jatkossakin siitä, että sijoittajilla on mahdollisuus etsiä, löytää ja vertailla puolueettomasti markkinoilla myytäviä sijoitusrahastoja – myös nykymaailman linssien läpi. Siksi löydät tästä lähtien Rahastoraportilta sijoitusrahastojen ESG-tunnusluvut, joiden perusteella pystyt vertaamaan rahastojen vastuullisuutta ja sitä kautta valitsemaan juuri teidän salkkuunne sopivia rahastoja.

Posted in Uutinen | Comments Off on ESG-tunnusluvut nyt mukana uudistuneella Rahastoraportilla