Intern granskning av investeringsverksamhet

Intern granskning av investeringsverksamhet

Har er investeringsverksamhet skötts enligt god kapitalförvaltningssed? Stora ekonomiska skador uppkommer oftast i investeringsverksamhetens funktioner då verksamhetens innehåll eller ansvar inte har ordnats på ett ändamålsenligt sätt. Särskilt om investeringsverksamheten utgör en ekonomiskt betydlig del av organisationens verksamhet, finns det anledning att försäkra sig om att investeringsverksamheten följer god kapitalförvaltningssed – både på papper och i praktiken. Liksom om investeringsverksamheten i en organisation sköts av en person eller om ansvaret är uppdelat, finns det anledning att ordna uppgifterna på ett strukturerat sätt och med hänsyn till hela ansvarskedjan.

Vid en intern granskning av investeringsverksamheten går Suomen Sijoitustutkimus noggrant igenom organisationens innehåll, dokumentation, ansvars- och personförhållanden gällande investeringsverksamheten samt granskar investeringsverksamhetens funktioner i praktiken.

Traditionella interna granskningar listar missförhållanden, vilket lätt bidrar till en uppfattning om att saker och ting har skötts dåligt. Sijoitustutkimus har många års erfarenhet av investeringsverksamhetsanalyser och det viktigaste målet har alltid varit att istället för att endast sätta dit sin stämpel, ska de ansvariga för investeringsverksamheten erhålla nyttig information från granskningen som de kan använda i praktiken.

Som ett slutresultat av den granskning som Sijoitustutkimus har utfört utformas en slutrapport för investeraren, där man utöver utvecklingsobjekt och åtgärdsförslag även listar de saker som skötts bra. Då får man en korrekt helhetsbild av investeringsverksamheten, men å andra sidan kan man med hjälp av åtgärdsförslagen utveckla investeringsverksamheten mot bättre kapitalförvaltning. Samtidigt fungerar den färdiga slutrapporten som ett heltäckande komplement till den interna granskningen.