Oberoende och mångsidiga lösningar
planering och uppföljning av investeringsverksamhet

Vi förser institutionella investerare med tjänster för placeringsverksamheten samtliga stadier: våra rådgivningstjänster kan användas för att utarbeta en placeringsplan och organisera kapitalförvaltning, och våra omfattande rapporteringstjänster möjliggör en effektiv övervakning, styrning och kontrollering av hela placeringsverksamheten.

Som marknadsledare agerar vi som trendsättare och erbjuder opartiska och kostnadseffektiva lösningar, så att investerare kan fokusera på det viktigaste – att leda och kontrollera sin verksamhet.

Våra institutionella tjänster används av mer än 170 institutionella investerare, och vi fungerar som en pålitlig partner för allmännyttiga stiftelser, aktiebolag, försäkringsbolag, pensionsfonder, arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor, i organisering och, uppföljning av placeringsverksamheten samt riskhantering.

Kontakta oss så berättar vi hur du kan effektivisera din verksamhet och fokusera på de saker som är relevanta för placeringsverksamheten.

Verksamhetsprinciper för institutionella tjänster

Kundens helhetsförmån i fokus. Vår verksamhet drivs av en genuin vilja att hjälpa våra kunder, och främja det som är viktigt för dem.

Oberoende och mångsidig analys. Våra insyner och åsikter bygger alltid på noggrant vägda alternativ, och vi behandlar alla parter jämnlikt.

Förstålighet och läsbarhet. Vi ser till att vårt material är förståerlig för alla – och eftersträvar att öppna upp komplexa frågor på ett begripligt sätt.

Vi erbjuder institutionella investerare lösningar inom följande områden

__wf_reserverad_ärva

Sammanställningsrapportering av placeringstillgångar

Med opartisk och skräddarsydd sammanställningsrapportering kan du effektivt övervaka utvecklingen av hela eller delar av placeringstillgångarna, identifiera portföljrisker och jämföra portföljprestanda enlgt tillgångsklass eller kapitalförvaltare.

Arbetsdryg datainsamling, kalkylering och sammanställning av rapporter sköts av en kompetent expert, så att rapporteringen inte är  beroende av individer eller kapitalförvaltare.

__wf_reserverad_ärva

Hållbarhetsrapportering (ESG)

Med ESG-rapporteringstjänsten följer du konsekvent utvecklingen av tillgångarnas hållbarhetsmått och dess huvudområden (miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning).

ESG-rapporteringen möjliggör uppföljning av placeringsportföljens hållbarhetsmått på portfölj-, tillgångsklass- förvaltar- eller instrumentnivå, och samtliga nyckeltal följer samma konsekventa ESG-metod.

__wf_reserverad_ärva

Placeringars kassaflödesanalys

En separat rapport för förbindelsebaserade placeringar ger en lättförståelig helhetsbild av mängden bundet kapital, och en kassaflödes prognos, vilket underlättar likviditetshantering.

En översyn av placeringarnas relevanta nyckeltal i nuläget, samt deras utveckling, är möjlig på både produkt- och klassificeringsnivå.

__wf_reserverad_ärva

Utarbetande och uppdatering av er placeringsplan

Klart fastställda mål, riskparametrar och centrala placeringsprinciper underlättar placeringsverksamheten och snabbar på beslutsfattandet. Med en omfattande placeringsplan minskar risken för icke-ändamålsenliga placeringsbesult och oväntade risker.

Vi utför en grundlig kartläggning av investerarens placeringsverksamhet och intervjuar nyckelpersoner – som slutresultat fås en professionellt utarbetad och förberedd investeringsplan.

__wf_reserverad_ärva

Fondscreening

Jämför dina fondinvesteringar med vårt omfattande fonduniversum med hjälp av vår mångsidiga portfölj av mätvärden. Med hjälp av spårning kan du lägga till pengar som favoriter och visa dem tillsammans med dina innehav med ett klick på en knapp.

Rahastotyökalun avulla seuraat nykyisten rahastovalintojesi onnistumista ja lisäät uusia rahastoja suosikkiseurantaan mahdollisia tulevaisuuden toimenpiteitä silmällä pitäen.

__wf_reserverad_ärva

Investeringsportföljbegränsningskontroll

Den gränskontroll som ingår i rapporteringstjänsten stöder framgången för riskhantering och investeringsverksamhet som helhet.

Kontroller relaterade till tillgångsklass och värdepappersspecifika vikter, riskkoncentrationer eller andra begränsningar skräddarsys för varje investerare, och varningar utgör en tillförlitlig logg för intern kontroll eller revisorers behov.

__wf_reserverad_ärva

Anbudsinfordran av kapitalförvaltare

Anbudstjänsten för kapitalförvaltning syftar till att förbättra investerarens ekonomiska förvaltning, förbättra avkastningen och optimera utgiftsnivåerna. Vi kommer att fungera som en pålitlig och mångsidig partner tillsammans med investeraren under hela anbudsprocessen.

Anbudstjänsten gör det möjligt för investeraren att säkerställa adekvata urvalskriterier och dokumentation, samt med hjälp av en kompetent professionell om ett noggrant avslutat projekt.

__wf_reserverad_ärva

Redovisningsrapportering av investeringstillgångar

Bokföringstjänsten gör det möjligt att effektivisera och automatisera redovisningen av investeringsaktiviteter av en professionell som är bekant med investeringsaktiviteter.

Våra omfattande processer och händelsespecifik information i vårt system säkerställer en intakt revisionsspår, och vi bistår även investeraren i samband med revisioner.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

” Omfattande och illustrativ rapportering är nyckeln till framgångsrik investeringsverksamhet, varför Investment Researchs rapporteringskoncept och mycket erfarna personal är en strategisk partner för vår investeringspersonal och beslutsfattare. Den kontinuerliga förändringen av investeringsportföljen och tillgängliga instrument beroende på marknadssituationen kräver rapportering för att kunna reagera snabbt på förändrade situationer, och även här har investeringsundersökningen uppnått lovvärda framgångar.

Det viktigaste verktyget för Investment Research är uppdaterad webbrapportering. Vi använder också de många rapporter som finns tillgängliga på webbtjänsten, till exempel i styrelsens presentationer och vid presidiets möten.

Särskilda situationer, och därmed leveransen av så kallade ”en timer” -rapporter, reageras mycket snabbt. Dessutom är täckningen av investeringsundersökningens kontakter inom området investeringskompetens en av de bästa i staden. Ibland kommer svaren på några av de mest utmanande frågorna mycket snabbt. Jag kan varmt rekommendera.”

Tommi Mäkelä, investeringsdirektör

__wf_reserverad_ärva

— Samarbetet med Investment Research har varit bra och givande. Bäst av allt, det har alltid känts som ett samarbete snarare än en kundrelation.

Vi har dragit nytta av att kvantifiera, genom att få alla möjliga (och ett par omöjliga) indikatorer för att spåra investeringar på ett ställe, även i den form och omfattning vi vill ha. Vi ska inte heller underskatta den del av den officiella rapporteringen som Investeringsundersökningen hanterar. Körsbäret ovanpå kakan är skräddarsydd utbildning för våra styrelseledamöter i investeringsfrågor. Det är mycket viktigt att utbildningen tillhandahålls av en opartisk, inte en kommersiell enhet. Opartiskhet är en särskild styrka i Investment Research ändå, vi vill ha analys, inte investeringsrekommendationer.

Dessutom vill jag tacka dig för serviceinställningen. ”Allt kommer att bli bra” är standardsvaret på alla förfrågningar. Korrekthet behöver inte ens nämnas, det är ett grundläggande krav. '

Harri Lemmetti, VD

__wf_reserverad_ärva

”Vi rekommenderar Investment Research varmt på grund av deras expertis och ansvarsfulla förhållningssätt, föredömlig kundservice och oberoende."

Mirjami Kajander-Saarikoski, Ombud

__wf_reserverad_ärva

” Tradeka har använt Finlands investeringsundersöknings rapporteringstjänster sedan 2007. Rapporteringen har varit tillförlitlig och samarbetet har fungerat smidigt. Utmanande portföljförändringar eller förfrågningar om information har alltid genomförts effektivt och noggrant lyssnat på kundens behov. Förutom traditionella aktier, obligationer och likvida fonder hanterar Investment Research också på ett tillförlitligt sätt alternativa investeringar, som är betydligt mer krävande att bearbeta. Idag kan vi på ett heltäckande sätt övervaka skulder och avkastning på våra alternativa investeringar från Investment Research Online Service.

Ansvarsfulla investeringar har varit viktigt på Tradeka under lång tid och dess betydelse har ökat de senaste åren. Investment Research har kunnat stödja denna utveckling med sin ESG-rapporteringstjänst, vilket gör att vi enkelt kan sammanfatta koldioxidrisken och andra ESG-parametrar i våra portföljer. Tjänsten gör det också möjligt för oss att borra in enskilda fonder och få data beräknade från dessa på ett sätt.

Enligt min mening har Investment Research en utmärkt expertis inom placeringsrapportering, men den utmärkta serviceinriktningen är den främsta anledningen till att jag varmt kan rekommendera Finlands Investment Research som investerarrapporteringspartner. ”

Jari Pussinen, VD

__wf_reserverad_ärva

— På Heinola har vi samarbetat med Investment Research sedan några år tillbaka. Vårt mål var att hitta en oberoende och kompetent aktör med vilken vi kunde utveckla kvalitetssäkringen av stadens investeringsverksamhet, utveckla uppföljningen av investeringsverksamheten genom att rikta månadsrapporter från olika kapitalförvaltare till samma rapporteringssystem och förbättra övervakningen av intäkter och kostnader och ansvarsskyldighet för investeringsverksamheten.

Målen för samarbetet är väl förverkligade och vi får enkelt och regelbundet visuella rapporter varje månad. Det är lätt att hantera investeringsundersökningar och för att utveckla tjänsten konsulteras också kunden regelbundet och våra frågor har besvarats snabbt. Vid behov används de också för att genomföra investeringsgranskningar för exempelvis stadsförvaltningen, och som tilläggstjänster har vi också fått stöd för att uppdatera våra egna investeringsriktlinjer. Dialogen har fungerat riktigt bra och vi kan varmt rekommendera investeringsundersökningen till andra kommunala aktörer. ”

Hanna Hurmola-Remmi, förvaltnings- och utvecklingschef