Integritetspolicy för Investment Research Finland Ab

1. Registrator

Sijoitustutkimus-ryhmässä rekisterinpitäjinä toimivat yhtiöt ovat Suomen Sijoitustutkimus Oy, Suomen Sijoitussuunnittelu Oy, Sijoitusakatemia Oy ja Sijoituskumppani Oy. Yhtiöt (Yhdessä ”Sijoitustutkimus” tai ”me”) käsittelevät toiminnassaan henkilötietojapalvelujensa mahdollistamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän toteuttamiseksi, tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi sekä Sijoitusakatemia Oy:n osalta suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi keräämme analytiikkatietoa verkkosivujemme kävijöistä.

Suomen Sijoitustutkimus Oy tuottaa asiakkailleen sijoitustoiminnan raportointi-, seuranta- ja analyysipalveluita sekä sijoitusrahastojen tietopalveluita. Suomen Sijoitussuunnittelu Oy tuottaa asiakkailleen sijoitustoiminnan räätälöityjä suunnittelupalveluita. Palveluissa on asiakkaiden yhteisöittäin ja henkilöittäin räätälöityjä ominaisuuksia, ja valtaosaa niistä toimitetaan sisällöstä riippumatta tunnistautumista vaativia sähköisiä kanavia pitkin.

Ryhmäyhtiömme Suomen Sijoituskumppani Oy tarjoaa kotimaisille instituutiosijoittajille yhteistyökumppanimme Söderberg & Partners Wealth Management AB:n neuvontapalveluita sidonnaisasiamiehenä.

Sijoitusakatemia Oy järjestää ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta yrityksissä ja yhteisöissä työskenteleville henkilöille ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. Koulutustapahtumien sisällön suunnittelu, osallistujien kokoaminen ja tapahtuman järjestäminen vaatii kohderyhmälle suunnattua suoramarkkinointia. Sijoitusakatemia Oy ei lähetä suoramarkkinointia tai muutakaan mainontaa kuluttaja-asiakkaille.

Sijoitusakatemialla on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnintoteuttamiseen.

Sijoitustutkimukselleon tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerrommelisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että tämä tietosuojaselostesoveltuu ainoastaan Sijoitustutkimuksen rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojenkäsittelyyn.

2. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga

Finlands Investeringsforskning Ab
Företags-nr: 1640202-0

Finsk Investeringsplanering Ab
Företags-nr: 2370749-8Adress: Vuorikatu 14 A, 00100 HelsingforsTelefonnummer +358 9 6227 8770www.ustus.fiAnsvarig för registret: Kalle Kauppila, 09 6227 8771

Suomen Sijoittajapalvelut Oy
Y-tunnus: 2360622-4


Osoite: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Puhelinnumero +358 9 6227 8770
www.sijoitustutkimus.fi
Rekisteristä vastaava henkilö: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

Investeringsakademi AB
Företags-nr: 2309376-4Adress: Vuorikatu 14 A, 00100 HelsingforsTelefonnummer +358 45 317 6363www.akatemia.fiAnsvarig för registret: Juha Paukku, +358453176363


Osoite: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Puhelinnumero +358 45 317 6363
www.sijoitusakatemia.fi
Rekisteristä vastaava henkilö: Juha Paukku, +358 45 3176 363
juha.paukku@sijoitusakatemia.fi

Suomen Sijoituskumppani Oy
Y-tunnus: 3280156-6

Osoite: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
https://soderbergpartners.fi/wealth-management/
Rekisteristä vastaava henkilö: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

3. Uppgifter som samlas in

Kunder och marknadsföringskontakter

• För- och efternamn
• Jobbtitel eller yrkestitel
• Företag eller enhet (arbetsgivare)
• Organisation och status och annan information relaterad till enhetens klientelism när det gäller företrädare för gemenskapsklienter
• Kontaktinformation (e-postadress, eventuellt adress, faktureringsadress och telefonnummer)
• Branschklassificering
• Kundgrupp (t.ex. rapporterande kunder, fonddatarevisorer, seminariedeltagare, seminarietalare)
• Kontakthistorik
• Historisk data om möjliga deltagande i olika Investment Academy-utbildningar
• Samtycken, förbud eller annan information relaterad till direktmarknadsföring eller ytterligare information som tillhandahålls

Webbplatser
• IP-adress
• URL-sökväg på webbplatsen
• Tid för besöket
• Webbläsartyp och version
• Enhetstyp

Webbplatsen är värd i Europa på tjänsten från leverantören Amazon GmbH på sin egen server. Ovanstående saker lagras på den servern i en textfil. Dessutom finns en Google Analytics-tracker installerad på webbplatsen investeringsforskning.fi och akatemia.fi, som lagrar samma data för Google.

För dem som har prenumererat på nyhetsbrevet begärs namn, jobbtitel, företag, telefonnummer och e-postadress på investeringsakademins webbplats.

4. Var får vi personuppgifter?

I princip får vi de uppgifter som behandlas i enlighet med denna integritetspolicy från de registrerade själva eller den organisation som representeras av dem vid bildandet av en kundrelation, vid anmälan till utbildning, från allmänt tillgänglig information som beskriver en persons status eller uppgifter eller deras ledning i offentliga enheter eller i näringslivet, såsom mötesnyheter och artiklar i olika medier, om Investeringsakademiens egen utbildningsverksamhet eller i samband med utbildning och seminarier till e-postlistan.

Uppgifterna som samlas in från webbplatsen lagras på servern under besöket.

De uppgifter som sparas i Investment Academy Oy:s kundregister samlas också in från deltagarna själva och deras kollegor samt från utbildarna för evenemangen, andra utbildningsföretags evenemang eller evenemangspartners.

5. Ändamål för databehandling

Dessutom kan personuppgifter användas för följande andra ändamål i enlighet med lag och samtycke:
• Palvelun tuottamiseen tai sopimussuhteen ehtojen täyttämiseen
• Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen
• Asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään.• För att tillhandahålla en tjänst eller för att uppfylla villkoren i ett avtalsförhållande• Kundkommunikation och kundrelationshantering• Kundrelationshantering, underhåll och utveckling och kommunikation

Om du kontaktar oss kommer vi att använda informationen för att svara på frågor och lösa eventuella problem, samt för att behandla ditt meddelande.

Personuppgifterna i Investment Academy Oy:s kundregister används för planering och direktmarknadsföring av Investment Academy Oy:s utbildningsevenemang till olika målgrupper samt för registrering och eftermarknadsföring av utbildningshistorik för personer som deltagit i Investeringsakademiens utbildningsevenemang (Investment Academy Oy:s berättigade intresse).

Om du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring till Investment Academy Oy kan Investment Academy Oy skicka dig nyhetsbrev om Investeringsakademiens utbildning och verksamhet samt annat direktmarknadsföringsmaterial.

Den registrerade har alltid rätt att förbjuda oss att använda personuppgifter för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller profilering genom att kontakta oss i enlighet med ovanstående kontaktuppgifter eller genom att använda alternativet för att avsluta prenumerationen som erbjuds i samband med direktmarknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev.

6. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som krävs enligt lag eller som nödvändigt för att uppfylla de syften som anges ovan. Felaktiga och föråldrade personuppgifter kommer att raderas.

7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi kan komma att behandla personuppgifter i internationella informationssystem som överför data utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om Europeiska kommissionen inte anser att dataskyddsnivån i destinationslandet är tillräcklig kommer vi att garantera en adekvat nivå av dataskydd för dina personuppgifter genom våra avtalspraxis (till exempel Europeiska kommissionens modellklausuler om överföring av personuppgifter till tredjeländer) eller andra åtgärder.

8. Grupper av mottagare av personuppgifter

Vi kan lämna ut information i den utsträckning som beskrivs i denna policy. I annat fall kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till parter utanför Investment Research Organization, utom i följande situationer:

Av juridiska skäl

Vi kan lämna ut personuppgifter till parter utanför Investment Research Organization om tillgång till personuppgifterna rimligen är nödvändig (i) för att följa tillämplig lag, förordning eller domstolsbeslut; (ii) för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller säkerhet eller tekniska problem; eller (iii) Investment Research eller våra kunders egendom i syfte att skydda eller garantera säkerhet eller för ändamål av allmänt intresse i enlighet med lagstiftningen.

För auktoriserade tjänsteleverantörer

Vi kan lämna ut personuppgifter till auktoriserade tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss. Våra avtal med våra tjänsteleverantörer inkluderar åtaganden enligt vilka tjänsteleverantörer åtar sig att begränsa användningen av personuppgifter och att åtminstone följa de sekretess- och datasäkerhetsstandarder som anges i denna sekretesspolicy.

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part utanför Investment Research Organization av andra skäl än de som nämns ovan, där vi har uttryckligt samtycke från den registrerade. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång till information

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas av Investeringsundersökningen. Om du vill kan du kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål dessa uppgifter kommer att användas.

Rätt att begära rättelse av information

Du har rätt att få felaktiga, felaktiga, ogiltiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, korrigerar eller kompletterar av oss. Genom att kontakta oss kan du uppdatera till exempel dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter.

Rätt att kräva radering av information

Du kan be oss att radera dina personuppgifter. Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med din begäran om vi inte har en legitim anledning att inte radera informationen.

Rätt till invändning och rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att invända mot behandling eller profilering av dina uppgifter om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, även när informationen om dig är felaktig. Dessutom har du i vissa speciella situationer rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om grunden ärpersonlig situation.Rätt att överföra data från ett system till ett annatDen registrerade har rätt att få sina personuppgifter från oss i en strukturerad och allmänt använd form och självständigt överföra uppgifterna till en tredje part.Utövande av rättigheterOm du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, skicka oss en investeringsundersökning per post eller post e-post ger följande information: namn, adress, telefonnummer och en kopia av det giltiga från identitetshandlingen. För att bevisa din identitet kan vi begära ytterligare information. Vi kan avvisa förfrågningar som förekommer orimligt ofta, är överdrivna eller är uppenbart omotiverade.11 DatasäkerhetVi har implementerat administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetsåtgärder är utformade för att upprätthålla en lämplig nivå för att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet för informationen.6Personuppgifter får endast behandlas av personer vars arbete är motiverat för detta ändamål. Användningen av personuppgifter skyddas av lämpliga användar-ID, lösenord och åtkomsträttigheter.12. KlagomålDu har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att Investment Researchs behandling av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen.Investment Research Finland Ab Integritetspolicy1. RegisterinnehavarenInvestment Research Finland Ab (”Investment Research Finland”, eller ”IRF”, eller ”Bolaget”) använder personuppgifter i sin verksamhet i samband med kundrelationer, marknadsföring, kommunikation och intern analys.Investment Research Finland tillhandahåller koncernrapporteringstjänster, resultatmätningstjänster och fondssynlighetstjänster. Invest Research Finland kan också. 7IRF och data i,. IRF använder också analys av trafiken på Bolagets webbplats.Investment Research Finland tillhandahåller en del av sina tjänster baserade på partnerleverantörer främst inom kapitalförvaltning och informationsteknologitjänster och kan använda partnerrepresentanternas personuppgifter vid tillhandahållandet av tjänster.Investment Research Finland använder och lagrar alla kund- eller personuppgifter på yrkesmässigt sätt.Observera att denna integritetspolicy endast gäller personuppgifter för enskilda personer (snarare än organisationer) och endast Investment Research Finland Ltd.2. KontaktinformationInvestment Research Finland Ab nat.reg: FIN16402020Adress: Vuorikatu 14 A, 00100 HelsingforsTelefon: 09 6227 8770e-post: info@investmentresearch.fiwww.sijoitustutkimus.fiResponsible Person:Kalle Kauppila, 09 6227 8771, kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi 3. Insamlade personuppgifter Allmänna kontaktuppgifter• För- och efternamn• Yrkestitel• Namn på representerade institutioner • Institutionernas organisationsstruktur och individuella positioner inom• Kontaktinformation (e-post, fysisk adress, faktureringsadress och telefonnummer) • Branschklassificering• Kontakttyp och roll (till exempel: rapporterande klient, prestationsmätningsklient, dataleverantör etc.) • Kontakthistorik8Webbplatsanalys • IP-adress• URL-adress• besökstid Webbläsartyp och version• MaskinvarutypWebbplatsen finns i European Economic Område vid och i Amazon GmbH:s serveranläggning. Webbplatsen för alla elektroniska servrar i text.Företagets webbplats innehåller också en Google Analytics-spårare, vilket ger Google-företag tillgång till objekt som anges ovan. Information om standardinformationskälla, kunder eller publika kundsamarbetspartners kan komma åt offentliga kontaktuppgifter som offentliga webbplatser, lista över offentliga intervjuer i media.Website Analytics Data is by access the website.5. Informationssyfte Personalinformation kan använda lagliga eller avtalsbaserade användningar:Tillhandahålla en tjänst eller fullgöra ett kontraktKundkommunikation och kundrelationshantering Vid direkta förfrågningar till Investment Research Finland kan IRF använda de angivna kontaktuppgifterna för att svara Elektronisk marknadsföring såsom nyhetsbrev via e-post kan avbrytas eller förbjudas genom direkt anmälan till Investment Research Finland, och varje individ har alltid en Rätt att uteslutas från direktmarknadsföringsåtgärder.6. Innehållsperiode9Investment Research Finland behåller personuppgifter så länge Bolaget är juridiskt nödvändigt eller det är nödvändigt för att upprätthålla avtalsförpliktelser eller tillhandahålla tjänster till kunden. Felaktig oupptäckt personlig information kommer att uppdateras eller raderas från registeret.7. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdetAirf använder informationsteknologileverantörer som är aktiva globalt, och det är möjligt att de personuppgifter som anges i denna policy kan överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom leverantörens val. Alla relevanta IRF-avtal om informationsteknologitjänster innehåller gemensamma bestämmelser om integritetspolicy för gränsöverskridande delning.8. Mottagare av personuppgifterInvestment Research Finland lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utom följande situationer:Rättsliga skäl eller obligationsinvesteringsforskning Finland kan lämna personuppgifter till tredje part om tillgång till dessa uppgifter anses rimligen nödvändig (i) för att förhindra bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terroristorganisationer eller informationssäkerhetsfrågor (iii) för att skydda investeringsforskningstillgångar eller för att säkerställa det gemensamma bästa som krävs enligt lagen.Investment Research Finland kan också tillhandahålla personuppgifter information till andra tredje parter från individen eller en kundorganisation. Individuella rättigheter till tillgång till personuppgifter Rätt att uppdatera eller korrigera personuppgifterRätt att radera personuppgifter Rätt att utesluta eller motsätta sig användning av information med avseende på direktmarknadsföringsändamålRätt att överföra information i en läsbar och allmänt använd form till en tredje part på begäran Individen kan utöva rätten att kontakta representanter för Investment Research Finlandia per emailo, mailo o calling10Investment Research Finlandia pode dende förfrågningar som är resurser, är överdrivna eller ClearlyUnreasonable/ För att få tillgång till informationen, vänligen kontakta representanten för Finlands investeringsutredning11. Allmän säkerhetInvestment Research Finland lagrar och använder personuppgifter på ett professionellt sätt. IRFundervidtar vanliga rimliga datasäkerhetsåtgärder, såsom att begränsa intern användning till relevant personal och kräva användarnamn och lösenordsinformation för all åtkomst.12. Rätt att klaga på något sätt, avtal eller på annat sätt begränsar eller avskräcker inte enskildas rätt att informera tillsynsmyndigheterna, om en enskild har rimliga tvivel om att IRF inte behandlar personuppgifter på det sätt som överensstämmer med finsk och europeisk rätt.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Sijoitustutkimukselle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Sijoitustutkimuksen henkilötietojenkäsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Investment Research Finland Ltd Privacy Policy

1. Registry holder

Investment Research Finland Ltd (”Investment Research Finland”, or “IRF”, or ”Company”) uses personal information it its operations relating to Client relationships, marketing, communication, and internal analytics.

Investment Research Finland provides consolidated reporting services, performance measurement services and fund visibility services. Investment Research Finland can also undertake direct marketing to individuals and organizations.

IRF utilizes and stores personal data in order to provide services, undertake customer communications and fulfill client agreement obligations, as well as marketing. IRF also utilizes analytics regarding traffic on the Company website.

Investment Research Finland provides part of its services based on partner providers mostly in asset management and information technology services, and may utilize partner representatives’ contactor personal information in providing services.

Investment Research Finland utilises and stores any client or personal data in a profession manner. Please note that this privacy police applies only to personal information of individuals (rather than organizations) and only to Investment Research Finland Ltd.

Our group company Suomen Sijoituskumppani Oy offers domestic institutional investors the advisory services of our partner Söderberg & Partners Wealth Management AB as a tied agent.

2. Contact information

Investment Research Finland Ltd
Business ID: 1640202-0

Suomen Sijoitussuunnittelu Oy
Business ID: 2370749-8

Suomen Sijoittajapalvelut Oy
Business ID: 2360622-4

Address: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Telephone: +358 9 6227 8770
www.sijoitustutkimus.fi
Responsible person: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

Sijoitusakatemia Oy
Business ID: 2309376-4

Address: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Telephone: +358 45 317 6363
www.sijoitusakatemia.fi
Responsible person: Juha Paukku, +358 45 317 6363
juha.paukku@sijoitusakatemia.fi

Suomen Sijoituskumppani Oy
Business ID: 3280156-6

Address: Vuorikatu 14 A, 00100 Helsinki
Responsible person: Kalle Kauppila, +358 9 6227 8771
kalle.kauppila@sijoitustutkimus.fi

https://www.soderbergpartners.fi/wealth-management/

3. Collected Personal Information

• General Contact Data

• First and Last Name

• Professional title

• Represented institutions’ name

• Institutions' organizational structure and individual positions within

• Contact information (email, physical address, billing address and phone number)

• Industry classification

• Contact type and role (for example: reporting client, performance measurement client, data provider etc.)

• Contact history

Website Analytics

• IP-address

• URL-address

• Time of visit

• Browser type and version

• Hardware type

The website is hosted within European Economic Area by and in Amazon GmbH server facility. The server stores all items listed above in text.

4. The source of information

By default, client or client approved partners provide the General Contact Data directly to Investment Research Finland, upon entering a service agreement. General Contact Data can also be collected from public sources such as client public websites, media news items or interviews published in general media.

Website Analytics Data is stored by accessing the website.

5. Purpose of the usage of information

Personal information may be used to legal or contract-based usages:

Providing a service or fulfilling a contract

Client communication and Client relationship management

In case of direct inquiries to Investment Research Finland, IRF may use the given contact information to provide answers.

Electronic Marketing

Electronic marketing such as e-mail newsletters may be cancelled or prohibited by providing a direct notification to Investment Research Finland, and any individual always has a right to be excluded from direct marketing measures.

6. Holding period of information

Investment Research Finland holds personal information as long as the Company is legally required or it is necessary to maintain contractual obligations, or provide services to the client. Faulty or expired personal information will be updated or deleted from the registry.

7. Transferring personal information outside European Economic Area

IRF uses information technology providers that are active globally, and it is possible that by provider choice the personal information listed in this policy may be transferred outside the European Economic Area. All relevant IRF information technology service agreements include common Privacy Policy statutes for cross-border sharing.

8. Recipients of personal information

Investment Research Finland does not give personal information to third parties excluding the following situations:

Legal reasons or obligations

Investment Research Finland may provide personal information to third parties if access to this information is considered reasonably necessary (i) to oblige with law or court orders, (ii) to prevent fraud, money laundering, financing terrorist organizations or information security concerns or (iii) to protect Investment Research Finland assets or to ensure common good required by the law.

Investment Research Finland may also provide personal information to other third parties by the consent of the individual or a client organization.

9. Individual rights to personal data

Right to access the personal information

Right to review the personal information

Right to update or correct the personal information

Right to delete information.

Individual may request Investment Research Finland to delete personal information, unless Investment Research Finland has a specific right or legal or contractual obligation to keep the information.

Right to exclude or resist the usage of information with respect to direct marketing purposes.

Right to transfer information in a readable and commonly used form to a third party by request.

Individual can exercise rights by contacting Investment Research Finland representatives by email, mail or calling.

Investment Research Finland may deny requests that are repeated too often, are excessive or clearly unreasonable. In order to access the information please contact representative of Investment Research Finland

11. General Security

Investment Research Finland stores and utilizes personal information in a professional manner. IRF undertakes common reasonable data security measures, such as restricting internal use to relevant personnel, and requiring username and password information for any access.

12. Right for Complain

IRF does not by any means, contract or otherwise, limit or discourage individual rights to inform the supervising authorities, should an individual have reasonable a doubts that IRF does not treat personal information in the way complient to Finnish and European Law.